Иди на текст

O OpenLDAP bazi podataka

O OpenLDAP bazi podataka

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) predstavlja standard za čuvanje podataka o identitetima korisnika i autentifikaciju. Direktorijumi su hijerarhijske baze podataka i sa stanovišta fleksibilnosti i jednostavnosti za ove svrhe imaju brojne pogodnosti u odnosu na tradicionalne relacione baze. Takođe, veliki broj softverskih rešenja ima ugrađenu podršku za autentifikaciju i čitanje podataka o korisnicima iz LDAP-a.

OpenLDAP je besplatna implementacija LDAP protokola sa otvorenim kodom, objavljena pod OpenLDAP Public Licence licencom.

Atribut predstavlja podatak o korisniku npr. njegovo ime, prezime, profesiju, imejl adresu, lozinku, itd. Podaci o korisniku se popunjavaju kreiranjem korisničkog naloga u LDAP bazi podataka. Korisnički nalog predstavlja njegov digitalni identitet. U zavisnosti od toga koja šema se koristi, postoje obavezni i opcioni atributi koje je potrebno popuniti za određenog korisnika kako bi njegov nalog bio uspešno kreiran.

Prilikom kreiranja korisničkog naloga treba koristiti sledeći objekt klase i atribute:

 • Objekt klase koji se koristi je rsEduPerson jer pruža kreiranje standardizovanog seta atributa potrebnog za ostvarivanje digitalnog ideniteta u Akademskoj mreži Republike Srbije.
 • Atribut uid predstavlja Jedinstveni ID osobe, koji se koristi kao korisničko ime.
 • Atribut cn predstavlja ime i prezime korisnika.
 • Atribut eduPersonPrincipalName predstavlja Jedinstveni ID osobe sa domenom uz sinaksu : <uid>@<domen_institucije>, npr. petar@institucija.ac.rs.
 • Atribut givenName predstavlja ime korisnika.
 • Atribut o predstavlja naziv institucije.
 • Atribut rsEduPersonAffiliation definiše način na koji je osoba povezana sa institucijom (moguće vrednosti su: student, učenik, nastavni kadar, zaposleni, spoljni saradnik, korisnik usluge, gost).
 • Atribut rsEduPersonScopedAffiliation definiše način na koji je osoba povezana sa institucijom, sa domenom, uz sintaksu: <rsEduPersonAffiliation>@<domen_institucije>, npr. zaposleni@institucija.ac.rs.
 • Atribut sn predstavlja prezime korisnika.
 • Atribut userPassword predstavlja korisničku lozinku u enkriptovanom (nečitljivom) formatu.
 • Atribut displayName predstavlja ime i prezime korisnika.
 • Atribut mail predstavlja imejl adresu korisnika.
 • Atribut rsEduPersonUniqueNumber predstavlja jedinstveni, zvanično dodeljen, nacionalni brojni identifikator osobe.
 • eduPersonEntitlement je specijalna vrsta atributa koji se koristi za autorizaciju. Može se koristiti da bi se utvrdilo da li korisnik ima pravo da koristi određeni servis.
 • rsEduPersonLocalNumber je lokalni identifikator osobe, npr. za studenta broj studenta ili za zaposlenog broj zaposlenog.

Više o navedenim atributima možete da pročitate u: