O Shibboleth Davaocu Identiteta

Shibboleth je softver otvorenog koda, koji je razvio Shibboleth Consortium, a implementira SAML standard. SAML (Security Assertion Markup Language) je OASIS standard i XML radni okvir za razmenu informacija o autentifikaciji i autorizaciji. Shibboleth mehanizam rada:

  1. Krajnji korisnik pristupa željenom AMRES servisu putem veb-pregledača,
  2. Servis zahteva autentifikaciju i krajnji korisnik se redirektuje na Davaoca Identiteta (IdP) (krajnji korisnik treba da izabere svoju matičnu instituciju iz liste ponuđenih),
  3. Korisnik unosi svoje kredencijale na stranici Davaoca Identiteta,
  4. Ako je autentifikacija uspešna, odgovor se šalje krajnjem korisniku i servisu,
  5. Servis proverava odgovor,
  6. Ako je sve u redu, korisnik pristupa servisu.

Korišćenjem svog digitalnog identiteta, korisnik može da pristupi servisima koji se nude u okviru Federacije Identiteta.

Federacija Identiteta značajno pojednostavljuje inter-institucionalno korišćenje veb-servisa. U okviru Federacije Identiteta, krajnji korisnik poseduje jedan digitalni identitet (skup korisničkog imena, lozinke i drugih podataka o njemu) koji mu obezbeđuje matična institucija u kojoj radi ili studira. Korišćenjem tog digitalnog identiteta, krajnji korisnik može pristupiti servisima koji se nude kroz Federaciju Identiteta. U Federaciji Identiteta, institucije koje svojim korisnicima obezbeđuju digitalni identitet nazivaju se Davaoci Identiteta, a institucije koje nude resurse su Davaoci servisa.

Više o iAMRES Federaciji Identiteta možete pročitati na AMRES sajtu https://amres.ac.rs/cp/institucije/iamres-federacija-identiteta.